Vedtekter for foreningen Donaldistene

Stiftet 16. april 1968

sist endret på det 52. ordinære årsmøtet den 7. mars 2020.

§ 1. 

Foreningens navn er Donaldistene.

§ 2.

Foreningen har til oppgave å samle alle som samler på

og interesserer seg for Donald Duck & Co i Norge.

§ 3.

Alle som ber om det og som betaler kontingenten,

kan bli medlem av Donaldistene.

Kontingenten gjelder for ett bestemt kalenderår.

§ 4.

Årsmøtet avholdes i løpet av første kvartal hvert år.

Alle forslag må foreligge skriftlig en måned før årsmøtedatoen.

Her fremlegges årsrapport og regnskap for godkjennelse.

Det fastsettes kontingent for det kommende år.

Det velges en ANDfører for to år ad gangen det ene året

og en ANDredonaldist samt en Donaldistenredaktør,

begge for to år ad gangen, det andre året.

Styret kan suppleres med inntil tre vararepresentanter.

§ 5.

Styret har sammen ansvaret for

å lage og sende ut diplomer, buttons, fanziner og tegneserier

til betalende medlemmer.

§ 6.

Vulgærdonaldistisk fremferd fører til eksklusjon.

("Måtte du evig råtne i et mørkt hull" – statutten.)

§ 7.

Oppløsning kan kun bestemmes av årsmøtet.

Ved oppløsning doneres alle verdier til Norsk Tegneserieforum.

Referat fra det 52. ordinære årsmøtet i foreningen Donaldistene.

Lørdag 7. mars 2020 klokken 14.00 i Tegneseriemuseet i Brandbu.

1. Godkjennelse av innkallelsen og dagsordenen. Innkallelse og dagsorden vedtatt ved akklamasjon.

2. Valg av ordstyrer og referent. Forslag på Jan P. Krogh som ordstyrer og Hanne Chr. Dunker som referent. Vedtatt ved akklamasjon.

3. Årsberetningen for 2019. Beretningen ble lest opp av ANDfører. Vedtatt ved akklamasjon.

4. Årsregnskapet for 2019. Regnskapet ble fremlagt av ANDredonaldist. Vedtatt ved akklamasjon.

5. Kontingenten for 2021. Styrets forslag var uforandret kontingent på 300,- kr. Vedtatt ved akklamasjon.

6.Valg. Forslag på Jan Petter Krogh til ANDfører for to nye år.Valgt ved akklamasjon.

7. Styrets arbeidsplan. Å holde de tre Andebyrommene i museet i orden, sende ut en pakke med donaldistisk litteratur til alle medlemmer og å prøve å få utgitt et nummer av Donaldisten. Alt vedtatt ved akklamasjon.

8. Forslag. Styret bør utvides for å få gjort mere. Styret foreslår derfor endrede vedtekter: § 4, 5. punktum: «Det velges en ANDfører for to år ad gangen det ene året og en ANDredonaldist samt en Donaldisten-redaktør, begge for to år ad gangen, det andre året. Styret kan suppleres med inntil tre vararepresentanter.» § 5. «Styret har sammen ansvaret for å lage og sende ut diplomer, buttons, fanziner og tegneserier til betalende medlemmer.» § 7. (Ny) «Oppløsning kan kun bestemmes av årsmøtet. Ved oppløsning tilfaller alle verdier Norsk Tegneserieforum.» Enstemmig vedtatt.

Møtet hevet kl. 14.50

Donaldistenes Årsberetning for 2019

På det 51. ordinære årsmøtet i foreningen Donaldistene lørdag 9. mars 2019 ble årsberetningen og årsregnskapet for 2018 vedtatt. Kontingenten på 300,- kr ble beholdt. Hanne Chr. Dunker ble gjenvalgt til ANDredonaldist for to nye år. Styrets arbeidsplan: Å holde de tre Andebyrommene i Tegneseriemuseet i Norge i orden. Å sende ut en pakke med donaldistisk litteratur til alle medlemmer. Å prøve å få utgitt et nummer av Donaldisten.

Aktiviteter. Vi har bistått med å holde museet åpent og holdt orden på Onkel Skrues ytre og indre kontor samt Petter Smarts verksted. Det er avholdt fire styremøter i perioden. Foreningens kanselli er flyttet til Pilestredet 61 ved Bislett i Oslo der vi inngår i Riksmuseets satsning. Når galleriet i kjelleren åpner sommeren 2020 vil vi få god profilering. Det er ytet praktisk og økonomisk støtte til driften av Disneyutstillingene i Tegneseriemuseet i Norge samt til arbeidet med Pilestredet. Det er samlet inn noe stoff til et nytt nummer av Donaldisten, men vi trenger en redaktør. Styret bør utvides. Styret foreslår derfor endrede vedtekter: § 4, 5. punktum: «Det velges en ANDfører for to år ad gangen det ene året og en ANDredonaldist samt en Donaldisten-redaktør, begge for to år ad gangen, det andre året. Styret kan suppleres med inntil tre vararepresentanter.» § 5. «Styret har sammen ansvaret for å lage og sende ut diplomer, buttons, fanziner og tegneserier til betalende medlemmer.» § 7. (Ny) «Oppløsning kan kun bestemmes av årsmøtet. Ved oppløsning tilfaller alle verdier Norsk Tegneserieforum.»

Internett. Vi har fått oss vår egen hjemmeside.

Materiell. Vi har lagre av utenlandske Disneytegneserier og bøker (Donaldismen og Disney i Norge) samt de tre siste nummer av Donaldisten, diplomer, buttons og vervekort.

Medlemstall og økonomi. 18 betalende medlemmer. Økonomien er OK.

PR Donaldistene er organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum. Alle våre medlemmer nyter derved godt av minst to nummer av Bobla, Norges eneste tegneseriefagblad, årlig, 10% rabatt hos Outland-butikkene og Tronsmo bokhandel på nye tegneserier, 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn AS / www.tegne.no samt Malepaletten AS på tegneutstyr, en ny tegneseriebok gratis tilsendt hvert år og rett til å delta i SPROING-juryen. Vi er også medlem i Leseland, Riksmuseet og Informasjonskontoret i Norge. Vi samarbeider med disse organisasjonene om markedsføring av foreningen i Pilestredet 61 i Oslo.

Brandbu, den 31. desember 2019

Referat fra det 51. ordinære årsmøtet i foreningen Donaldistene.

Lørdag 9. mars 2019 klokken 17.00 i Tegneseriemuseet i Brandbu.

1. Godkjennelse av innkallelsen og dagsordenen. Innkallelse og dagsorden vedtatt ved akklamasjon.

2. Valg av ordstyrer og referent. Forslag på Jan P. Krogh som ordstyrer og Hanne Chr. Dunker som referent. Vedtatt ved akklamasjon.

3. Årsberetningen for 2018. Beretningen ble lest opp av ANDfører. Vedtatt ved akklamasjon.

4. Årsregnskapet for 2018. Regnskapet ble fremlagt av ANDredonaldist. Vedtatt ved akklamasjon.

5. Kontingenten for 2020. Styrets forslag var uforandret kontingent på 300,- kr. Vedtatt ved akklamasjon.

6.Valg. Forslag på Hanne Chr. Dunker til ANDredonaldist for to nye år. Valgt ved akklamasjon.

7. Styrets arbeidsplan.

- Å holde de tre Andebyrommene i museet i orden.

- Å sende ut en pakke med donaldistisk litteratur til alle medlemmer.

- Å prøve å få utgitt et nummer av Donaldisten.

Vedtatt ved akklamasjon.