Vi bytter hovedbank

Økte gebyrer i den gamle banken har ført oss til Totenbanken. Ny konto er der 2050.46.06695. En rimelig bank!

Medlemstilbud

Vi vil pga. de høye portoutgiftene og fordi vi jo ikke vet hva de forskjellige medlemmer har og ønsker seg av litteratur be om at de som vil ha noe ber om det.

Send oss en e-post, så vedlegger vi noe av det du ønsker deg med neste masseutsendelse av Bobla.

Eventuelle priser på omslag er rent historiske og gjelder ikke idag.

Vi har følgende på lager:

- Medlemsbuttons (sølv).

- Donaldisten nr. 26. 28 sider s/hv. A-5 format. Inneholder bla. "Om muskelmenn i Donaldismen", "Sykdomspanoramet i Andeby", "Der kjeltringer er funksjonshemmet", Donalds yrker, bokomtale m.m. 

- Donaldisten nr. 27. 40 sider i farver. A-5 format. Tidligere upubliserte sider med Donald av Håkon Aasne samt intervju, William van Horn artikkel, Marco Rota intervju, Jon Gisle artikkel, Don Rosa intervju, Det donaldistiske manifest, Barkshymne m.m.

- Donaldisten nr. 28. 40 sider i farver. A-5 format. Bjuland intervjuer Don Rosa, bilder utstilt i Tegneseriemuseet - fra "ABSOLUTT DONALD-utstillingen 2004" samt Don Rosas Skruedør og meget mere.

- Jon Gisles "Donaldismen" (2. utg.) med Urdonaldistdiplom. 145 sider s/hv. Stor-pocket.

- "Duckmobiles" av Geir Hasnes og Arne Asphjell. Hefte i A-4 format. Farver. 32 sider med biler i Andeby og vår verden.

- "Disney i Norge 1928-1969. En kombinert historisk oversikt og samlerguide"-boken av Are Myklebust og Jan Ståle Engaas. 164 sider i A-4 i farver.

- "Donald Duck & Co 50 år i Norge"av Øystein Sørensen. Pamflett. 12 sider A-4 i farver utgitt til 50-års jubillet i 1998 av forlaget i et begrenset opplag.

- Nyt medlemsdiplom (om du har mistet/ ødelagt det gamle).

- Pakke med 3 nye Mikke og Donaldkryss.

- Pakke med 3 utenlandske Disneyblader.

- Pakke med 3 norske Donald fra 1960-, 1970-, 1980-, 1990- eller 2000-tallet.


Årsmøteinnkallelse 2023 for Donaldistene

Årsmøtet avholdes lørdag 25 februar kl. 16.00 i Tegneseriemuseet.

Det vises til § 6. Årsmøte. Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, personlig eller via fullmakt, og alle medlemmer har én stemme. Ordstyrer velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring på foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

§ 7. Årsmøtets oppgaver

a) Velge ordstyrer og referent.

b) Velge tellekorps (to personer) om dette kreves av noen tilstedeværende.

c) Kontroll av de tilstedeværendes stemmerett og fullmakter og tilsvarende kontroll av de innkomne poststemmene/ e-poststemmene.

d) Godkjennelse av innkallelsen til årsmøtet.

e) Godkjenne styrets årsberetning.

f) Godkjenne fjorårets regnskap.

g) Valg av ANDfører (leder). Forslag om gjenvalg av Jan Petter Krogh

h) Valg av ANDredonaldist (kasserer). Forslag om gjenvalg av Hanne Chr. Dunker

i) Valg av inntil 3 styremedlemmer. Forslag om gjenvalg av Tor Ødemark.

j) Fastsettelse av kommende års kontingent. Styrets forslag 300,- kr.

k) Innkomne forslag.

ll Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte. Styrets forslag: 17. februar 2024 kl. 17.00 i Tegneseriemuseet, Brandbu.

Donaldistenes Årsberetning for 2022

På det 54. ordinære årsmøtet i foreningen Donaldistene lørdag 5. mars 2022 ble årsberetningen og årsregnskapet for 2021 vedtatt. Kontingenten på 300,- kr ble beholdt for 2023. Jan Petter Krogh ble gjenvalgt som ANDfører Hanne Chr. Dunker gjenvalgt som ANDredonaldist og Tor Ødemark valgt til styremedlem. Styrets forslag til nytt 10. punktum i vedtektenes § 6 «Benkeforslag tillates ikke.» ble enstemmig godkjent. Neste årsmøte ble lagt til lørdag 25. februar 2023 kl. 16.00 i Tegneseriemuseet, Brandbu.

Aktiviteter. Vi har bistått med å holde museet åpent og holdt orden på Onkel Skrues ytre og indre kontor samt Petter Smarts verksted i Tegneseriemuseet i Norge. Det er samlet inn stoff og satt av penger til Donaldisten nummer 29 som blir utgitt i 2023.

Materiell. Vi har lagre av utenlandske Disneytegneserier og bøker (Donaldismen og Disney i Norge) samt de tre siste nummer av Donaldisten, diplomer, buttons og vervekort.

Administrasjon/ økonomi. Det er 31 betalende medlemmer og vi fikk 3.000,- kr i støtte av Sparebanken Gran. Driften av en så liten forening som vår er svært krevende administrativt og økonomisk. For å kunne eksistere videre i disse utgiftstider, strøm m.m., har foreningen på allmøte 05.08.2023 takket ja til å konsolideres regnskapsmessig med Tegneseriehuset AS. Vi viser til aksjeselskapets vedtekter:

"§ 2. Formål. Selskapets formål er drift av kulturhistorisk museum. Dette gjennom drift og utvikling av de enheter som til enhver tid inngår i sammenslutningen.Selskapet kan påta seg oppgaver for andre og for nye enheter som ligger innenfor driftselskapets formål. Selskapet er et non-profitt selskap. Eventuelt overskudd fra driften skal føres tilbake til selskapet.

§ 3. Eiendom. Hver enhet har egne styrer som driftselskapet har samarbeidsavtaler med. Eierskapet de enkelte enheter har til sine samlinger påvirkes ikke av driftsavtalene.

§ 4. Aksjekapital og overdragelse av aksjer. Selskapets aksjekapital er på 700.000,- kr., fordelt på 7 000 aksjer pålydende 100,- kr. 3.500 aksjer eies av den ideelle foreningen Leseland og de andre 3.500 av den ideelle foreningen Riksmuseet. Driftselskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen. Overdragelse av aksjer krever styrets godkjennelse. Aksjer kan bare eies av offentlige organer, kulturelle og/eller ideelle organisasjoner. Ingen enkelteier kan eie mer enn halvparten av aksjene eller på annen måte ha ensidig mandat til å fatte avgjørelser i selskapet.»

Som det fremgår er eierskapet til våre samlinger ikke berørt av avtalen, den skal kun føre til bedre økonomi i alle enheter gjennom stordriftsfordeler. Som medlem i Leseland og Riksmuseet har vi også eierskap i aksjeselskapet og kan påvirke avgjørelser den veien.

PR. Vi markedsfører oss via utvendige skilter, hjemmesiden, Google, Foreningsportalen i Gran og Facebook. Det er også lagt ut henvisning til foreningen på Tegneseriemuseets hjemmeside. Gjennom den er vi også synlige på Visit Norways, Visit Innlandets og Oslo Promotions hjemmesider. Vi er organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum. Alle våre medlemmer nyter derved godt av minst to nummer av Bobla, Norges eneste tegneseriefagblad, årlig, 10% rabatt hos Outland-butikkene og Tronsmo bokhandel på nye tegneserier, 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn AS / www.tegne.no samt Malepaletten AS på tegneutstyr, en ny tegneseriebok gratis tilsendt hvert år og rett til å delta i SPROING-juryen. Vi er også medlem i Leseland www.leseland.no Riksmuseet www.riksmuseet.no og Informasjonskontoret i Norge (IKIN) www.informasjonskontoret.no og samarbeider med disse organisasjonene om markedsføringen av foreningen.