Husk å betale kontingenten på kr. 300,- med tilsendt giro.

Medlemstilbud

Høye portoutgifter og siden vi ikke vet hva de forskjellig allerede har medfører at de som vil ha noe mere enn Bobla må be om det.

Send oss en e-post, så vedlegger vi noe av det du ønsker deg med neste masseutsendelse av Bobla.

Du kan også kjøpe. (Eventuelle priser på omslag er historiske.)

Vi har følgende på lager:

- Medlemsbuttons (sølv) kr. 10,-

- Donaldisten nr. 26. 28 sider s/hv. A-5 format. Inneholder bla. "Om muskelmenn i Donaldismen", "Sykdomspanoramet i Andeby", "Der kjeltringer er funksjonshemmet", Donalds yrker, bokomtale m.m. Medlemspris kr. 30,-. Ordinærpris kr. 50,-

- Donaldisten nr. 27. 40 sider i farver. A-5 format. Tidligere upubliserte sider med Donald av Håkon Aasne samt intervju, William van Horn artikkel, Marco Rota intervju, Jon Gisle artikkel, Don Rosa intervju, Det donaldistiske manifest, Barkshymne m.m. Medlemspris kr. 40,-. Ordinærpris kr. 75,-

- Donaldisten nr. 28. 40 sider i farver. A-5 format. Bjuland intervjuer Don Rosa, bilder utstilt i Tegneseriemuseet - fra "ABSOLUTT DONALD-utstillingen 2004" samt Don Rosas Skruedør og meget mere. Medlemspris kr. 100,-. Svært få igjen - kun til medlemmer.

- Donaldisten nr. 29 - Bobla 167. Artikler om Disney i "Bobbla" fra starten, klassiske Mikke Mus dagsstriper, Ødemarksamtale med Dick Moore, Disney i Brandbu og Skrue som rusoffer, Førpenger av Schifko, Carl Barks Cibolas 7 byer og mange nye Disneypåvirkede tegneserier.

- Jon Gisles "Donaldismen" (2. utg.) med Urdonaldistdiplom. 145 sider s/hv. Stor-pocket. Medlemspris kr. 150,-. Vanlig pris kr. 200,-.

- "Duckmobiles" av Geir Hasnes og Arne Asphjell. Hefte i A-4 format. Farver. 32 sider med biler i Andeby og vår verden. Medlemspris kr. 75,-. Ordinærpris kr. 100,-. Få igjen!

- "Disney i Norge 1928-1969. En kombinert historisk oversikt og samlerguide"-boken av Are Myklebust og Jan Ståle Engaas. 164 sider i A-4 i farver.  Medlemspris kr. 350,-. Vanlig pris kr. 500,-. Inngår ikke i gavebøkene.

- "Donald Duck & Co 50 år i Norge"av Øystein Sørensen. Pamflett. 12 sider A-4 i farver utgitt til 50-års jubillet i 1998 av forlaget i et begrenset opplag. Få igjen! Medlemspris kr. 50,-. Ordinærpris kr. 75,- UTSOLGT

- Nyt medlemsdiplom (om du har mistet/ ødelagt det gamle).

- Pakke med 3 nye Mikke og Donaldkryss.

- Pakke med 3 utenlandske Disneyblader. (Lese-eksemplarer).

- Pakke med 3 norske Donald fra 1960-, 1970-, 1980-, 1990- eller 2000-tallet (Lese-eksemplarer).

-"Donaldisten" Vi har noen få av nr. 1-8. Medlemspris kr. 30,-. Ordinærpris kr. 50,-.

- "Carl Barks & CO". Danmarks beste donaldisttidsskrift. Vi har noen få av 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21. Medlemspris kr. 75,-. Ordinærpris kr. 120,-.

VEDTEKTER

av 16. april 1968, sist endret 3. februar 2024

§ 1. Foreningens navn er Donaldistene.

§2. Foreningens formål er å fremme lesning av tegneserien Donald Duck & Co gjennom arbeide med Disney-utstillingene i Tegneseriemuseet samt spredning av informasjon om Disney-universet via foreningens blad «Donaldisten».

§ 3. Organisasjonsform. Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende.

§ 4. Medlemmer. Alle kan søke medlemskap. Styret godkjenner eller avslår søknader om medlemskap. Medlemmer må betale den av årsmøtet fastsatte kontingent. Inn- og utmeldelse må skje skriftlig. Styret kan ekskludere medlemmer.

§ 5. Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet. Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

§ 6. Årsmøte. Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, personlig eller via fullmakt, og alle medlemmer har én stemme. Ordstyrer velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring på foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten. Benkeforslag tillates ikke.

§ 7. Årsmøtets oppgaver

a) Velge ordstyrer og referent.

b) Velge tellekorps (to personer) om dette kreves av noen tilstedeværende.

c) Kontroll av de tilstedeværendes stemmerett og fullmakter og tilsvarende kontroll av de innkomne poststemmene/ e-poststemmene.

d) Godkjennelse av innkallelsen til landsmøtet.

e) Styrets årsberetning.

f) Fjorårets regnskap.

g) Valg av ANDfører (leder)

h) Valg av ANDredonaldist (kasserer).

i) Valg av inntil 3 styremedlemmer.

j) Fastsettelse av kommende års kontingent.

k) Innkomne forslag.

ll Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte.

§ 8. Ekstraordinære årsmøter. Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkallelse skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14. dagers varsel. Et ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallelsen.

§ 9. Styret. Foreningens styre på minst tre, høyst fem medlemmer er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret holder møter når ANDfører eller et flertall av styremedlemmene ber om det. Styret skal iverksette årsmøtebestemmelser, oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver og utarbeide instrukser for disse. Styret behandler alle søknader om medlemskap og eksklusjon av medlemmer. Eksklusjonsgrunnlag er vulgærdonaldistisk fremferd jfr. «Måtte du evig råtne i et mørkt hull- statutten" fra 1973. Styret skal administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser samt representere foreningen og dens medlemmer samlet og enkeltvis utad. Styret er selvsupplerende.

§ 10. Signaturrett. ANDfører og ANDredonaldist har har signaturrett hver for seg.

§11. Vedtektsendringer. Endring av disse vedtektene kan kun gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslaget må stå på sakslisten og det kreves 2/3 av de avgitte stemmene for å få endringen gjennomført.

§ 12. Oppløsning. Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøter og krever 3/4 flertall. Foreningens aktiva skal efter oppløsningen og gjeldsavleggelsen tilfalle det formålet foreningen arbeider for å fremme, ved at aktiva blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøtet selv bestemmer. Ingen medlemmer har krav på noen av foreningens midler eller andel av disse.

Donaldistenes Årsberetning for 2023

På det 55. ordinære årsmøtet i foreningen Donaldistene lørdag 25. februar 2023 ble årsberetningen og årsregnskapet for 2022 vedtatt. Kontingenten på 300,- kr ble beholdt for 2024. Jan Petter Krogh ble gjenvalgt som ANDfører Hanne Chr. Dunker gjenvalgt som ANDredonaldist og Tor Ødemark gjenvalgt som styremedlem. Alle enstemmig. Neste årsmøte ble lagt til lørdag 3. februar 2024 kl. 20.00 i Tegneseriemuseet, Brandbu.

Aktiviteter. Vi har bistått med å holde museet åpent og holdt orden på Onkel Skrues ytre og indre kontor samt Petter Smarts verksted i Tegneseriemuseet i Norge. Donaldisten nummer 29 er utgitt i samarbeide med Norsk Tegneserieforums Bobla. Responsen fra inn- og utland har vært god. NAFS(k) har nå et lager av våre blader for salg i Sverige.

Materiell. Vi har lagre av utenlandske Disneytegneserier og bøker (Donaldismen og Disney i Norge) samt de tre siste nummer av Donaldisten, diplomer, buttons og vervekort.

Administrasjon/ økonomi. Vi er medlem av Tegneseriemuseet, Leseland og Riksmuseet. Dette sikrer oss lokaler og samarbeidspartnere som gjør Disney-utstillingene tilgjengelige for publikum.

PR. Vi markedsfører oss via medlemskap i IKIN, utvendige skilter, hjemmesiden, Google, Foreningsportalen i Gran og Facebook. Det er lagt ut henvisning til foreningen på Tegneseriemuseets hjemmeside. Gjennom den er vi også synlige på Visit Norways, Visit Innlandets og Oslo Promotions hjemmesider.

Vi er organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum. Våre medlemmer får Bobla, Norges eneste tegneseriefagblad, 10% rabatt hos Tronsmo bokhandel på nye tegneserier, 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn AS / www.tegne.no på tegneutstyr, rett til en ny tegneseriebok hvert år og rett til å delta i SPROING-juryen.